wp-centrics Fish and Ships Online Help

Càlcul de costos d'enviament

Cinc opcions de càlcul o totes alhora

Els costos d’enviament seran calculats per a cada regla, amb resultats diferents segons quina opció escollim:

Simple or composite shipping costs

(un cop):

Si un o més productes passen els criteris de selecció, el preu serà aplicat un sol cop, independentment de quants productes ho facin.

* [qty]:

El preu calculat serà el resultat de multiplicar la quantitat de productes que passin el criteri de selecció per el valor introduït.

* pes:

El preu calculat serà el resultat de multiplicar el pes dels productes que passin el criteri de selecció per el valor introduït.

* [group]:

El preu calculat serà el resultat de multiplicar la quantitat de grups (veure el apartat de l’ajut agrupar-per) que passin el criteri de selecció pel valor introduït.

% (percentatge):

El percentatge serà calculat sobre el preu dels productes abans d’impostos. Si està rebaixat, es prendrà aquest preu.

Compost:

Podem entrar els quatre càlculs alhora: un cop, * qty, * group i %. Els que es deixin amb valor 0 no influiran en el càlcul.

Compte amb les agrupacions:
Cal tenir en compte que si escollim agrupar productes d’alguna manera, aquests seran tinguts en compte per al càlcul de costos com un sol bloc: o tots els integrants de la agrupació, o cap (veure el apartat de l’ajut agrupar-per).

més!

Els diferents mètodes d'agrupació acabaran de dar-te la flexibilitat que necessites, per cobrir qualsevol possibilitat:

Agrupar per

wp-centrics Fish and Ships